Prawo wejścia i wjazdu należy do istoty służebności i nie jest konieczne wykazywanie podejmowania wszystkich konkretnych czynności w toku biegu zasiedzenia – orzeczenie SN.

W uzasadnieniu postanowienia z dnia 5 lipca  2018 r., sygn. akt I CSK 524/17, Sąd Najwyższy wyjaśnił,

że prawo wejścia i wjazdu należy do istoty służebności i nie jest konieczne wykazywanie podejmowania wszystkich konkretnych czynności w toku biegu zasiedzenia:

„Określenie minimalnej treści służebności odpowiadającej wymaganiom wynikającym z art. 285 § 1 i 2 k.c., wpływa na wymagania dotyczące faktycznego zakresu korzystania z cudzej nieruchomości, które może doprowadzić do zasiedzenia (posiadania służebności), ponieważ zgodnie z art. 352 § 1 k.c. posiadaczem służebności jest tylko ten, kto faktycznie korzysta z cudzej nieruchomości „w zakresie odpowiadającym treści służebności”. Nie oznacza to jednak, że między konieczną treścią służebności a zakresem faktycznego korzystania z cudzej nieruchomości istnieje prosta zależność polegająca na tym, iż korzystanie to może doprowadzić do zasiedzenia tylko wtedy, gdy będzie obejmować wszystkie elementy składające się na tę treść. Okoliczność, że treść ta obejmuje prawo dostępu do cudzej nieruchomości w celu usunięcia awarii, nie oznacza np., iż niewystąpienie w okresie zasiedzenia takiej awarii i tym sam niekorzystanie faktyczne z cudzej nieruchomości w tym zakresie, wyklucza skutek w postaci zasiedzenia.

O posiadaniu służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu można mówić już wtedy, gdy zakres faktycznego korzystania z cudzej nieruchomości obejmuje pewne konstytutywne elementy. Z pewnością należy do nich utrzymanie na cudzej nieruchomości -w sposób ciągły – urządzeń przesyłowych i przesyłanie przez nie energii elektrycznej. Może być kwestią sporną czy równorzędne znaczenie ma faktyczne korzystanie z dostępu do cudzej nieruchomości (wejścia, wjazdu). Nawet jednag, gdyby uznać i ten element za konstytutywny, należałoby stwierdzić, że jego faktycznemu wykorzystaniu  czyni zadość jakikolwiek dostęp w celu utrzymania urządzeń w stanie niepogorszonym i zdolnym do realizacji zadań przesyłowych, bez dalszego rozczłonkowywania np. na dostęp w celu kontroli, konserwacji czy wymiany urządzeń.”

Tagi:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *