Posiadanie tytułu prawnego przez przedsiębiorstwo przesyłowe do korzystania z nieruchomości niestanowiącej jego własności w postaci służebności przesyłu nabytej w wyniku zasiedzenia w dobrej wierze – orzeczenie Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 21 grudnia 2018 r.

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2018 r., sygn. akt II Ca 1337/18, Sąd Okręgowy w Kielcach zmienił zaskarżone postanowienie oddalił Sądu I instancji i oddalił wniosek o ustanowienie służebności przesyłu, gdyż uczestnik posiadał już tytuł prawny do korzystania z nieruchomości wnioskodawcy w postaci służebności przesyłu nabytej w wyniku zasiedzenia w dobrej wierze.

Sąd Okręgowy ocenił jako słuszny zarzut apelacji naruszenia art. 7 k.c. w zw. z art. 234 k.p.c poprzez ich niezastosowanie w sprawie i pominięcie przy orzekaniu prawnie wiążącego domniemania dobrej wiary.

Sąd zgodził się z zarzutem, że Sąd Rejonowy niesłusznie – powołując się jedynie na oświadczenie wnioskodawczyni, że jej poprzednicy prawni nie wyrażali zgody na posadowienie na ich nieruchomości fragmentu linii elektroenergetycznej – przyjął 30-letni termin zasiedzenia w złej wierze.

Zdaniem Sądu Okręgowego, o posiadaniu przez poprzednika prawnego uczestnika służebności przesyłu w dobrej wierze wskazują

1) objęcie służebności przesyłu w wyniku decyzji „lokalizacyjnej” i pozwolenia na budowę,

2) brak sprzeciwu właścicieli nieruchomości na budowę linii, jak również w kolejnych latach jej eksploatacji  oraz dalsze czynności eksploatacyjne przedsiębiorstwa przesyłowego ( przy czym bez znaczenia pozostawało, czy właściciele nieruchomości otrzymali w/w decyzje, skoro mieli wiedzę o budowie linii i mimo to nie zgłaszali żadnych sprzeciwów).

Tagi:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *