Wykazania  kolejnych przeniesień posiadania służebności przesyłu

Wykazania  kolejnych przeniesień posiadania służebności przesyłu  

Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2019 r., sygn. akt V Ca 373/18, Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację wnioskodawcy od postanowienia Sądu I instancji oddalającego wniosek o ustanowienie służebności przesyłu.

Sąd I instancji oddalił wniosek o ustanowienie służebności przesyłu z uwagi na podniesiony przez uczestnika zarzut zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu.

Odnosząc się do zarzutu apelacji, iż nie mogło dojść do zasiedzenia takiej służebności przez wprowadzeniem przepisów do kodeksu cywilnego o służebności przesyłu z dniem 3 sierpnia 2008 r., gdyż w takim wypadku prawo wnioskodawcy zostało pogwałcone, albowiem w dacie, w której doszło do zasiedzenia, nie mógł on mieć świadomości zagrożenia utraty swoich uprawnień wskutek zasiedzenia, Sąd Okręgowy wyjaśnił, że „odkrycie” dopiero w 2003 r. możliwości wykorzystania tradycyjnej konstrukcji służebności gruntowej w celu zaspokojenia potrzeb związanych z działalnością przesyłową, nie było wynikiem spóźnionego „prawodawstwa” sądowego, lecz wynikiem wykładni, uwzględniającej ujawnione wówczas – także wskutek zmian ustrojowych i wzrostu świadomości społecznej – potrzeby społeczno – gospodarcze. Tezę tę potwierdza spostrzeżenie, że we wcześniejszym orzecznictwie Sądu Najwyższego na próżno szukać judykatów, które sprzeciwiałyby się takiej możliwości. Nie jest zapewne działaniem przypadku, że pierwszy impuls, stwarzający okazję do rozważenia omawianego zagadnienia prawnego przez Sąd Najwyższy, pochodził od stron zgodnie dążących do zapewnienia przedsiębiorcy energetycznemu trwałej możliwości korzystania z nieruchomości, na której posadowione były jego urządzenia. Nie można też podzielić zapatrywania, że omawiane „odkrycie” potencjału tkwiącego w konstrukcji służebności gruntowej, skutkującej możliwością zasiedzenia służebności zaspokajającej potrzeby przesyłowe prowadziło do niedopuszczalnego naruszenia praw osób będących właścicielami nieruchomości, na których posadowione zostały urządzenia przesyłowe.

Sąd Okręgowy potwierdził także, że względy związane z charakterem tego rodzaju służebności, w której posiadaniu jest uczestnik, a także jej funkcjonalnym powiazaniem z działalnością przesyłową oznaczają, że dla wykazania każdego kolejnego przeniesienia posiadania tej służebności wystarczające było udowodnienie przez niego, że każdy z kolejnych posiadaczy przedmiotowej służebności posiadał przymiot przedsiębiorstwa przesyłowego, a także, że każdorazowa zmiana posiadacza wiązała się z faktem przejęcia całego lub zorganizowanej części dotychczasowego przedsiębiorstwa (tak też SN  w postanowieniu z 25.05.2016 r. , V CSK 547/15)

Tagi:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *